Akreditacija programa2018-09-05T15:19:00+00:00

Akreditacija

SERTO sistem akreditacije programa omogućava organizatorima obrazovanja odraslih sa svoje programe obuke trenera unaprede i akredituju na nivou visokog standarda i da time svojim polaznicima obezbede i viši kvalitet obuke i značajniju garanciju dostizanja predviđenih ishoda obuke.

Uvođenjem u sistem SERTO obuka, polaznici dobijaju priliku za planirano, sistematsko stručno usavršavanje, praćeno sertifikatima, čija prepoznatljivost u regionu im obezbeđuje značajno veću profesionalnu mobilnost u budućem radu.

Na osnovu sertifikata modula o uspešno završenim obukama, koji izdaje organizator akreditovane obuke, akreditaciono telo, uz prethodnu proveru dokaza stručne prakse polaznika, izdaje SERTO Sertifikat tj. SERTO Diplomu.

Prilikom podnošenja zahteva za SERTO Diplomu vrši se ponovna, centralna provera, dokaza kompetencija za sve sertifikate modula stečene pohađanjem obuka.

Preduslovi za organizatore

Preduslovi za organizaciju SERTO akreditovanog programa su:

  • Akreditacija programa u skladu sa Standardom kvalifikacije „trener u obrazovanju odraslih“;
  • Kompletno izvođenje obuke od strane sertifikovanog trenera sa SERTO Diplomom i stručnom praksom obima najmanje 450 sati u periodu ne kraćem od 6 godina;
  • Arhiviranje (na 6 do 10 godina) ključnih informacija i materijala svake održane obuke.

Dodatni preduslov za organizaciju akreditovanog programa za module SERTO-M2 do SERTO-M5 je da organizator bude akreditovan po SERTO Standardu kvaliteta.

Akreditacijom programa, organizator postaje pridruženi član udruženja SERTO – Profesionalizacija i kvalitet u obrazovanju odraslih, čime stiče prava i obaveze članova udruženja, uključujući i obavezu plaćanja jediničnog iznosa članarine udruženja za svakog polaznika akreditovane obuke. Trenutni iznos članarine je 45 EUR. Nakon 36 meseci u statusu pridruženog člana organizator postaje redovni član udruženja sa pravom učešća u odlučivanju u Skupštini udruženja.

Postupak akreditacije

Centralni deo postupka akreditacije, je ocenjivanje usaglašenosti programa obuke organizatora sa Standardom kvalifikacije „trener u obrazovanju odraslih“. Usaglašenost programa se ocenjuje na osnovu programske dokumentacije koja obuhvata informacije kojima će obuka biti oglašena u javnosti i kompletnu dokumentaciju o izvođenju programa.

Postupak akreditacije je precizno definisan, diskretan i transparentan, sa dve žalbene instance.

Postupak se suštinski sastoji iz samo tri koraka:
1. Kreiranje programa
Prilagodite neki od Vaših postojećih programa opisu modula obuke koju želite da akreditujete ili na osnovu opisa modula kreirajte potpuno novi program.
2. Podnošenje zahteva za akreditaciju
Podnesite zahtev za akreditaciju. Na osnovu zahteva će biti sačinjen ugovor o ocenjivanju usaglašenosti programa, prema kome ćete dostaviti svu neophodnu dokumentaciju.
3. Ocenjivanje usaglašenosti programa
Dva ocenjivača će, nezavisno, oceniti usaglašenost programa na osnovu analize dostavljene dokumentacije i posete organizatoru koja će uslediti nakon nje. Na osnovu rezultata ocenjivanja rukovodstvo akreditacionog tela, kao kontrolna instanca, donosi odluku.

Više informacija o postupku akreditacije:

Obaveštenje o postupku akreditacije programa

Obaveštenje o postupku akreditacije programa

Uslovi i način sprovođenja postupka akreditacije programa, kao i rad organizatora pod ugovorom o akreditaciji su precizirani Pravilnikom o akreditaciji:

Pravilnik o akreditaciji programa obuke trenera u obrazovanju odraslih

Pravilnik o akreditaciji programa obuke trenera u obrazovanju odraslih

Troškovi akreditacije

Kao nedobitna profesionalna asocijacija, javno dobro, stvoreno, u krajnjoj instanci, u interesu svih građana regiona, SERTO nije orijentisan na prihod, a njegova organizacija onemogućava da eventualno stvoreni prihod mogu deliti pojedinci. Troškovi svih postupaka su obračunati prema realnom angažovanju svih uključenih osoba i materijalnim troškovima koje postupci uzrokuju, uz dodatak za troškove osnovnog funkcionisanja Sekretarijata i uz dodatak od 20% za dalju izgradnju kvaliteta i promociju sistema. Svaki postupak, radi kontrole kvaliteta i obezbeđenja transparentnosti, minimalno uključuje dve do tri osobe ili čak više tela organizacije. Takav pristup povlači više troškove poslovanja, ali istovremeno i predstavlja investiranje u naš zajednički interes, javno dobro.

Postupak akreditacije programa podrazumeva sledeće troškove:
• Naknada za ocenjivanje usaglašenosti program sa modulom SERTO-M1700€
• Naknada za upis u Registar akreditovanih programa obuke trenera365€

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.“