Trainer certification2018-09-04T20:36:02+00:00

Obuka trenera

Stručnjak ste su svojoj oblasti. Imate želju, ili je možda zahtev posla, da prenesete drugima svoje znanje i iskustvo. Da ih naučite veštinama koje sami posedujete. Da bi ste bili dobar trener potrebno je više od stručnog znanja i „malih tajni“ posla. Potrebna Vam je i veština da svoje znanje prenesete drugima. SERTO obuke su namenjene svima, bez obzira na stručnu oblasti ili područje rada iz koga dolaze.

Modularni sistem obuke trenera baziran je na standardu kvalifikacije i plod je višedecenijskog iskustva stručne prakse trenera u obrazovanju odraslih. Sistem obuka je integralni deo zaokruženog sistema upravljanja kvalitetom, koji obuhvata i sisteme akreditacije programa, sertifikacije trenera, validacije kompetencija i upravljanje kvalitetom rada organizatora.

Osnova za kvalitet obuka postavljena
je u samom standardu kvalifikacije,
jasnom i preciznom definicijom svih
ključnih elemenata programa obuke:

kompetencije

sadržaji učenja

vreme i dinamika učenja

zahtevi za dokazivanje kompetencija

kriterijumi za procenu
dokaza kompetencija

organizacija učenja

Dodatno obezbeđenje kvaliteta:

akreditovani programi obuke

akreditovani organizatori obuke

nadzorno i naknadno ocenjivanje
akreditacionog tela

materijalno dokumentovanje toka
obuke i dokaza kompetencija polaznika

naknadna kontrola dokaza kompetencije
od strane nezavisnog ocenjivača

precizno i transparentno prikazani
program, uslovi i cena obuke

preduslovi za izvođenje obuke

ograničenja u pogledu veličine
grupe, dnevnog i periodičnog
opterećenja

periodi samostalnog učenja
polaznika između blokova
obuke

Ključni element kvaliteta obuke
čine sertifikovani treneri i koncept
obuke koji podržava:

stalnu uključenost i trenera i polaznika
neophodnu za transformaciju znanja,
veština i stavova

osvešćivanje, refleksiju i kritičku
analizu procesa u grupi koja uči

osvešćivanje, samorefleksiju i kritičku
analizu sopstvene uloge i sopstvenog razvoja

fleksibilnost trenera u prilagođavanju
specifičnostima grupe i grupnoj dinamici

odgovornost ali i stručnu slobodu
trenera neophodnu za kreativnost u radu

fokusiranje na svakog pojedinačnog
polaznika

Koncept obuka snažno podstiče transformativni karakter učenja, i trenera i polaznika, usmeravajući ih na promišljanje i osvešćivanje procesa sopstvenog učenja i razvoja, i procesa koji se odvija u grupi koja uči – kritičkom refleksijom procesa i samorefleksijom sopstvene pozicije i uloge. Rezultat ovakvog koncepta je postupna izgradnja zajednice refleksivnih praktičara, koja može da da značajan doprinos daljem razvoju sistema obuke.

SERTO obuke su jedinstvene po tome što se obuka završava dokazom kompetencija, koje se kontinuirano razvija i dokumentuju tokom obuke, a za čije dokazivanje i procenu postoje precizno definisani zahtevi i kriterijumi. Stoga, ostvarenost ishoda obuke nije samo pretpostavljena programom ili obećana ugledom akreditacije, već i obezbeđena samim procesom.

Obuke mogu isključivo da organizuju organizacije čiji program je akreditovalo udruženje SERTO, a da izvode/realizuju isključivo treneri koji imaju SERTO Diplomu trenera u obrazovanju odraslih (ili Švajcarsku federalnu diplomu u obrazovanju odraslih) i dokumentovanu stručnu praksu od min. 450 sati tokom perioda ne kraćeg od 6 godina.

Pregled modularne strukture obuke trenera

SERTO-M1
Radna kompetencija:

Vreme učenja:
Dokaz kompetencije:
Više informacija:

Realizacija aktivnosti učenja odraslih
Planira, realizuje i analizira aktivnosti učenja odraslih, u sopstvenoj stručnoj oblasti ili
području rada, na osnovu zadatog obrazovnog programa
90 sati obuke + 165 sati samostalnog učenja
Dokumentovana demonstracija prakse
Opis modula SERTO-M1

SERTO-M2
Radna kompetencija:

Vreme učenja:
Dokaz kompetencije:
Više informacija:

Praćenje grupnih procesa u okviru aktivnosti učenja odraslih
Prepoznaje i reflektuje grupni proces u okviru aktivnosti učenja odraslih i na
osnovu toga prilagođava realizaciju aktivnosti
36 sati obuke + 80 sati samostalnog učenja
Analiza slučaja vođenja grupe
Opis modula SERTO-M2

SERTO-M3
Radna kompetencija:

Vreme učenja:
Dokaz kompetencije:
Više informacija:

Podrška odraslom u procesu učenja
Podržava odraslu osobu u procesu učenja i savetuje je o mogućnostima
daljeg razvoja u sopstvenoj stručnoj oblasti ili području rada
26 sati obuke + 55 sati samostalnog učenja
Analiza slučaja razgovora sa odraslim učenikom
Opis modula SERTO-M3

SERTO-M4
Radna kompetencija:

Vreme učenja:
Dokaz kompetencije:
Više informacija:

Kreiranje ponude za obrazovnu aktivnost za odrasle
Kreira ponudu za obrazovnu aktivnost za odrasle, u sopstvenoj stručnoj oblasti
ili području rada, sadržinski, organizaciono i finansijski
39 sati obuke + 90 sati samostalnog učenja
Ponuda za obrazovnu aktivnost
Opis modula SERTO-M4

SERTO-M5
Radna kompetencija:

Vreme učenja:
Dokaz kompetencije:
Više informacija:

Kreiranje programa obrazovne aktivnosti za odrasle
Samostalno kreira program obrazovne aktivnosti za odrasle, u sopstvenoj stručnoj
oblasti ili području rada, koristeći različite didaktičke pristupe
41 sati obuke + 90 sati samostalnog učenja
Planiranje, izvođenje i refleksija jedne sekvence obuke
Opis modula SERTO-M5

Potražite za sebe program obuke: Registar akreditovanih programa obuke trenera

Validacija kompeticija

Validirajte veštine koje već posedujete!

Sticali ste i usavršavali trenerske veštine formalnim i neformalnim obrazovanjem, ali pre svega godinama radeći kao trenera. Omogućavamo Vam da, umesto pohađanja obuka, svoje postojeće kompetencije validirate transparentnom, objektivnom procenom u kojoj učestvuju dva ocenjivača, nezavisno, i dodatna kontrolna instanca akreditacionog tela.

Postupkom validacije kompetencija se ocenjuje da li su kompetencije kandidata ekvivalentne standardu kompetencija kvalifikacionog modula za koji se kandiduje.

· Ukoliko smatrate da Vaše kompetencije zadovoljavaju zahteve kompetencija modula SERTO-M1 i imate minimum 150 sati stručne prakse u periodu ne kraćem od zahtevanog, možete podneti zahtev za validaciju kompetencija tog modula i sticanje sertifikata modula.
· Ukoliko smatrate da Vaše kompetencije zadovoljavaju zahteve kompetencija nekog od modula SERTO-M2 do SERTO-M5 i imate minimum 300 sati stručne prakse u periodu ne kraćem od zahtevanog, možete podneti zahtev za validaciju kompetencija tog modula i sticanje sertifikata modula. Preduslov za podnošenje zahteva za validaciju modula SERTO-M2 do SERTO-M5 je posedovanje sertifikata modula SERTO-M1 ili samog SERTO Sertifikata.

Postupak validacije možete kombinovati sa obukama – sertifikate modula čije kompetencije već posedujete steći validacijom, a nedostajuće pohađajući obuke.

Postoje dva modela postupka validacije kompetencija:
Model 1: Validacija kompetencija bazirana na dokumentaciji
Model 2: Validacija kompetencija bazirana na dokazivanju kompetencija

Zajedničko za oba modela je da se postupak zasniva na izveštaju samoprocene (izuzetak je modul SERTO-M1 po modelu 2). Izveštaj samoprocene je pisani izveštaj kandidata u kome od analizira i reflektuje svoje kompetencije i svodi ih u odnosu na zahtevane kompetencije modula za koji podnosi zahtev. Izveštaj se potkrepljuje materijalnim dokazima o procesu sticanja kompetencija – dokumenta koja dokazuju obrazovanje, usavršavanje, profesionalno iskustvo, a pre svega, stručnu praksu u obrazovanju odraslih.

Po modelu 1 validacija se sprovodi samo na osnovu analize izveštaja i postojeće dokumentacije, dok se po modelu 2, zbog nedostatka ili nekompletnosti dokumentacije, nakon analize izveštaja pristupa dokazivanju kompetencija. Dokazi kompetencija su različiti za svaki modul i definisani su u opisima modula.

modulmodel validacijeizveštaj samoprocenedokumentacijadokazivanje kompetencijamin. praksemin. period
Serto-M1model 1dadane150 sati2 god.
model 2neneSekvenca obuke150 sati5 god.
Serto-M2model 1dadane300 sati5 god.
model 2danePisani rad300 sati5 god.
Serto-M3model 1dadane300 sati5 god.
model 2danePisani rad300 sati5 god.
Serto-M4model 1dadane300 sati5 god.
model 2danePisani rad300 sati5 god.
Serto-M5model 1dadane300 sati5 god.
model 2daneSekvenca obuke300 sati5 god.

Postupak validacije kompetencija je precizno definisan, diskretan i transparentan, sa dve žalbene instance. Više informacija:

Obaveštenje o postupku validacije kompetencija
Obaveštenje o postupku validacije kompetencija
Uputstvo za izveštaj samoprocene
Uputstvo za izveštaj samoprocene

Nivoi sertifikacije

Sertifikacija je postupak potvrđivanja da kompetencije trenera zadovoljavaju odgovarajući profesionalni standard.

Kao i drugi elementi u okviru SERTO sistema kvaliteta, sistem sertifikacije trenera izgrađen je na iskustvu, i uz podršku, Švajcarske nacionalne asocijacije u obrazovanju odraslih – SVEB, koji nedvosmisleno predstavlja najbolji primer evropske dobre prakse u ovoj oblasti danas. Više od 60.000 trenera u obrazovanju odraslih u Evropi steklo je u poslednjih 20 godina sertifikate ovog sistema.

SERTO SERTIFIKAT U OBRAZOVANJU ODRASLIH

potvrda minimuma kompetencija za planiranje, izvođenje i analizu aktivnosti učenja odraslih, u sopstvenoj stručnoj oblasti ili području rada, na osnovu zadatog obrazovnog programa

Primer 1. Iz prakse u trening salu
A. je medicinska sestra sa specijalizacijom u oblasti nege pacijenata sa demencijom. Voli svoj posao i želela bi da svoja znanja prenosi mlađim kolegama, kao i članovima porodica pacijenata. Sa 40 godina želi da dopuni svoju karijeru i može sebe da zamisli kao trenera koji izvodi obuke za članove porodica pacijenata sa demencijom. Da bi sa uspehom poučavala druge ona pohađa obuku i stiče SERTO Sertifikat. Ona je sada u stanju da realizuje obuke odraslih, ali nastavlja da radi i kao medicinska sestra.

Preporučuje se kao obavezni nivo sertifikacije kompetencija za sve praktičare u obrazovanju odraslih, kojima su to povremeni poslovi ili sporadične aktivnosti radnog mesta, kao i svima onim kojima svakodnevne poslove trenera odraslih izvode na osnovu već postojećih programa obuke (instruktori vožnje i sl.).

Preduslovi za sticanje:
• sertifikat modula SERTO-M1;
• dokaz o realizovanoj stručnoj praksi* obima najmanje 150 sati, u periodu ne kraćem od 2 godine.

SERTO Sertifikat je ekvivalentan SVEB sertifikatu Švajcarske asocijacije u obrazovanju odraslih.

SERTO DIPLOMA TRENERA/TRENERKINJE U OBRAZOVANJU ODRASLIH

potvrda stručne kvalifikacije „Trener u obrazovanju odraslih“

Primer 2. Iz teorije u praksu
T. se, nakon završetka studija menadžmenta i organizacije zaposlio na jednoj od katedri svog matičnog fakulteta. Svoj talenat za poučavanje je kasnije nadogradio i kursem Centra za razvoj nastavnika. Sa godinama, međutim, oseća da mu postaje „tesno u sopstvenoj koži“ i želi da dopuni svoj naučno-istraživački rada i rad sa studentima prenoseći znanja poslovnim ljudima. Da bi taj zadatak mogao u potpunosti i kvalitetno da realizuje neophodan mu je napredni nivo trenerskih veština. On pohađa obuke i stiče SERTO Diplomu. Sada je u stanju da koncipira i u kompanijama organizuje obuke za rukovodioce.

SERTO Diploma se preporučuje kao obavezni nivo sertifikacije za sve trenere u obrazovanju odraslih, kojima je to osnovna ili pretežna aktivnost, i koji učestvuju u kreiranju programa obuke.

Preduslovi za sticanje:
• sertifikati modula SERTO-M1 do SERTO-M5;
• dokaz o realizovanoj stručnoj praksi* obima najmanje 300 sati, u periodu ne kraćem od 4 godine.

SERTO Diploma je ekvivalentna Švajcarskoj federalnoj diplomi trenera u obrazovanju odraslih.

* Realizacija stručne prakse se dokazuje dokumentacijom koja, uz potvrde trećih lica, po pravilu poslodavca/naručioca posla, na uverljiv način dokazuje realizovanu stručnu praksu.

Proces sertifikacije treba da doprinese formiranju zajednice osvešćenih i posvećenih praktičara u obrazovanju odraslih, sposobne da kritičkom samorefleksijom dalje kontinuirano razvija sopstvenu praksu.

Uputstvo za evidenciju stručne prakse

Uputstvo za evidenciju stručne prakse

Postupak sertifikacije

Uvažavajući činjenicu da se u praksi obrazovanja odrasli nalazi čitav spektar trenera potpuno različitih i po obrazovanju i po iskustvu i po potrebama sistem sertifikacije predviđa dve mogućnosti za sticanje sertifikata modula obuke: pohađanjem akreditovanih obuka ili postupkom validacije postojećih kompetencija. Ova dva načina se mogu i kombinovati, tako da se neki od sertifikata modula steknu validacijom kompetencija, a drugi pohađanjem obuka.

Bez obzira na način na koji su stečeni sertifikati pojedinih modula, SERTO-M1 do SERTO-M5, postupak sertifikovanja na nivou SERTO Sertifikata ili SERTO Diplome je isti.

Za SERTO Sertifikat u obrazovanju odraslih kandidati koji su stekli sertifikat modula SERTO-M1 podnose akreditacionom telu registracioni dosije koji čine:
1. Popunjen zahtev za SERTO Sertifikat
2. Dokument za ličnu identifikaciju
3. Dokaz o zahtevanom nivou obrazovanja
4. Važeći sertifikat za modul SERTO-M1
5. Dokaz o zahtevanoj stručnoj praksi,
6. Dokaz o uplati naknade u skladu sa Pravilnikom o naknadama

Akreditaciono telo proverava da li su ispunjeni uslovi za dodelu SERTO Sertifikata i obaveštava kandidata.

Detaljnu informaciju o postupku izdavanja SERTO Sertifikata možete pogledati ovde:

Uputstvo za podnošenje zahteva za SERTO Sertifikat

Uputstvo za podnošenje zahteva za SERTO Sertifikat

Postupak i uslovi za sticanja SERTO Sertifikata su precizirani istoimenim pravilnikom.

Pravilnik o uslovima i postupku sticanja SERTO Sertifikata

Pravilnik o uslovima i postupku sticanja SERTO Sertifikata

Za SERTO Diplomu trenera/trenerkinje u obrazovanju odraslih kandidati koji su stekli sertifikat modula SERTO-M1 podnose akreditacionom telu registracioni dosije koji čine:

1. Popunjen zahtev za SERTO Diplomu
2. Dokument za ličnu identifikaciju
3. Dokaz o zahtevanom nivou obrazovanja
4. Serto Sertifikat ili važeći sertifikat za modul SERTO-M1
5. Važenje sertifikate za module SERTO-M2 do SERTO-M5
6. Dokaz o zahtevanoj stručnoj praksi,
7. Dokaz o uplati naknade u skladu sa Pravilnikom o naknadama

Akreditaciono telo proverava da li su ispunjeni uslovi za izlazak na centralnu proveru i obaveštava kandidata da podnese kvalifikacioni dosije koji se sastoji od dokaza kompetencija za module SERTO-M2 do SERTO-M5 i ocene trenera tih modula*. U okviru centralne provere nezavisni ocenjivač za validaciju kompetencija proverava dokaze kompetencija i ocene trenera. U slučaju pozitivne procene šalje zahtev Upravnom odboru akreditacionog tela za izdavanje SERTO Diplome.

* Modul za koji je sertifikat stečen u postupku validacije kompetencija se ne proverava ponovo tokom centralne provere jer je na proveru dokaza kompetencija već primenjen princip „četvoro očiju“ (dva nezavisna ocenjivača su procenjivali kompetencije).

Detaljnu informaciju o postupku izdavanja
SERTO Diplome možete pogledati ovde:

Uputstvo za podnošenje zahteva za SERTO Diplomu
Uputstvo za podnošenje zahteva za SERTO Diplomu

Postupak i uslovi za sticanja SERTO Diplome
su precizirani istoimenim pravilnikom.

Pravilnik o uslovima i postupku sticanja SERTO Diplome
Pravilnik o uslovima i postupku sticanja SERTO Diplome

Troškovi sertifikacije

Kao nedobitna profesionalna asocijacija, javno dobro, stvoreno, u krajnjoj instanci, u interesu svih građana regiona, SERTO nije orijentisan na prihod, a njegova organizacija onemogućava da eventualno stvoreni prihod mogu deliti pojedinci. Troškovi svih postupaka su obračunati prema realnom angažovanju svih uključenih osoba i materijalnim troškovima koje postupci uzrokuju, uz dodatak za troškove osnovnog funkcionisanja Sekretarijata i uz dodatak od 20% za dalju izgradnju kvaliteta i promociju sistema. Svaki postupak, radi kontrole kvaliteta i obezbeđenja transparentnosti, minimalno uključuje dve do tri osobe ili čak više tela organizacije. Takav pristup povlači više troškove poslovanja, ali istovremeno i predstavlja investiranje u naš zajednički interes, javno dobro.

Postupak sticanja SERTO Sertifikata podrazumeva sledeće troškove:
• Naknada za zahtev za SERTO Sertifikat70€
• Naknada za izradu SERTO Sertifikata i upis u Registar izdatih SERTO Sertifikata60€
Postupak sticanja SERTO Diplome podrazumeva sledeće troškove:
• Naknada za zahtev za SERTO Diplomu90€
• Naknada za centralnu proveru za jedan modul (ostali su stečeni u postupku validacije)195€
za dva modula255€
za tri modula315€
za četiri modula375€
• Naknada za izradu SERTO Diplome i upis u Registar izdatih SERTO Diploma90€

Sertifikati modula važe 5 godina. Ukoliko su, prilikom podnošenja zahteva za SERTO Sertifikat i SERTO diplome, sertifikati modula stariji, moraju se pre podnošenja zahteva validirati skraćenim postupkom validacije kompetencija. Serto Sertifikat i SERTO Diploma nemaju ograničen vek važenja.

Postupak validacije kompetencija podrazumeva sledeće troškove:
• Naknada za zahtev za validaciju kompetencija nekog od modula po modelu 1475€
• Naknada za zahtev za validaciju kompetencija modula SERTO-M1 po modelu 2*385€
• Naknada za zahtev za validaciju kompetencija modula SERTO-M2 do M4 po modelu 2635€
• Naknada za zahtev za validaciju kompetencija modula SERTO-M5 po modelu 2*635€
• Naknada za izradu sertifikata modula i upis u Registar validiranih modula40€

* U slučaju da se nadzor demonstracije prakse obavlja van Beograd, naknada za zahtev za validaciju kompetencija modula SERTO-M1 po modelu 2 i SERTO-M5 po modelu 2 se uvećavaju za 0,3 EUR po pređenom kilometru puta na relaciji Beograd-mesto demonstracije prakse-Beograd.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”