SERTO asocijacija2018-09-28T22:09:47+00:00

Istorija

U nizu aktivnosti koje su prethodile osnivanju regionalne strukovne asocijacije “SERTO – Profesionalizacija i kvalitet u obrazovanju odraslih”, predstavljamo Vam one ključne koji su svojim uspesima, baš kao i neuspesima, trasirale put ka ovakvom ishodu.

Projekat obuke trenera u obrazovanju odraslih “Trening trenera i nastavnika“, 2002. i 2003. godine. sa 15 trenera-instruktora iz regiona i Evrope, 45 trenera-multiplikatora i više stotina polaznika.

Prvi regionalni skup na prostoru bivše Jugoslavije na ovu temu, 2003. godine, na kome uzima učešće 9 zemalja regiona.

Konferencija „Obrazovanje odraslih – Snage i izazovi profesije“ koja 2009. godine na ovu temu okuplja predstavnike 17 zemalja šireg regiona i Evrope.

Projekat „Regionalna andragoška akademija jugoistočne Evrope“ koji se u periodu 2011-2015 realizuje u većem delu regiona.

Napredna obuke trenera 2013. godine i niz regionalnih razmena iskustava trenera koje su proistekle iz ove obuke, u periodu 2014-2015.

Regionalni skup „Kvalitet u obrazovanju odraslih i profesionalizacija kadrova“ 2014. godine, na kome predstavnici sedam zemalja regiona prave zajednički projekat mogućih daljih aktivnosti na ovu temu.

Projekat profesionalizacije obrazovanja odraslih razvijan u saradnji Društva za obrazovanje odraslih i Švajcarske asocijacije u obrazovanju odraslih 2012. i 2013. godine i realizovan u saradnji sa mrežom organizatora obrazovanja odraslih u periodu 2014-2016. godine.

Najveći deo gore navedenih aktivnosti u regionu, u ovom dugom periodu, finansiralo je Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ). Ova podrška je realizovana kroz projekte mreže partnera i kancelarija Instituta za međunarodnu saradnju Saveza u obrazovanju odraslih Nemačke (DVV International) u regionu, a kojima je Društvo za obrazovanje odraslih dalo ključni doprinos. Švajcarska asocijacija u obrazovanju odraslih (SVEB) je pružila stručnu i finansijsku podršku projektu i ostaje kao ključni partner i oslonac daljem razvoju udruženja, ogroman iskustveni resurs sa dokazanim potencijalom rasta i razvoja.

Ipak, presudni faktor za uspeh celog poduhvata bilo je poverenje, istrajnost i orijentacija na kvalitet četiri organizatora obrazovanja odraslih, koji su sa uspehom prošli sve faze uvodnog projekta, realizovali, sa timom Društva za obrazovanje odraslih, pionirski posao sertifikacije prvih trenera i akreditacije prvih programa i tako dali primer i otvorili vrata drugim trenerima i organizacijama u regionu.

Šta je SERTO?

SERTO čine udruženi organizatori obrazovanja odraslih jugoistočne Evrope. Oni svojim aktivnostima dominantno oblikuju praksu obrazovanja odraslih. Realnost obrazovanja odraslih. Time i onaj veliki deo naše sveukupne realnost na koji učenje i obrazovanje značajno utiče, što i jeste pokretački motiv ovog poduhvata i njegov humanistički smisao. Istovremeno, ovakav pristup omogućava da se praksa obrazovanja odraslih oblikuje unutrašnjom, pozitivnom motivacijom, odozdo na gore. Ovako posmatrano SERTO je asocijacija organizatora obrazovanja odraslih jugoistočne Evrope, orijentisanih na dugoročno osiguranje i poboljšanje kvaliteta.

Sa druge strane, može se razumeti da SERTO okuplja organizatore, jer njih čine praktičari u obrazovanju odraslih, na koje su aktivnosti naše organizacije prevashodno orijentisane. Transformisati obrazovanje odraslih praktično znači transformisati zajednicu trenera u obrazovanju odraslih. Verujemo da ovaj zadatak ne može da uradi niko drugi do samih trenera, u svom najboljem interesu zaštite stručne slobode trenera, uz, podrazumevano, preuzimanje odgovornosti za razvoj sopstvene prakse. Otuda i pravilo: „treneri treniraju, treneri ispituju, treneri kontrolišu“. Ovako posmatrano SERTO je simbol profesionalne socijalizacije trenera, definisanja i zaštite interesa, trenerske slobode i odgovornosti, solidarnosti između trenera, zajedničkog pregnuća trenera.

Razumeti SERTO na jedan od ova dva načina svakako ne bi bilo pogrešno, ali bi bilo parcijalno.

SERTO se javlja kao reakcija na, sa jedne strane, odsustvo delotvornih aktivnosti država regiona da razvijaju i podržavaju obrazovanje odraslih, a sa druge, nesposobnost interesnih strana i grupa u obrazovanju odraslih da interes oblasti razumeju kao prioritet koji je iznad političkih ili kvazinacionalnih interesa, interesa naučne zajednice ili tržišnih grupacija. U ovakvim okolnostima, oblast obrazovanja odraslih je marginalizovana, a praksa obrazovanja odraslih je svedena na ekonomsku aktivnost, opredeljenu zakonima neoliberalne tržišne ekonomije i potrebama potrošačkog društva. Njen širi društveni značaj nije shvaćen, otuda ni priznat, a njen potencijal da transformiše i unapred ljudsku zajednicu ostaje zatomljen.

SERTO je inicijativa za uvođenje kulture kvaliteta u obrazovanje odraslih jugoistočne Evrope, koja podrazumeva partnerstvo zainteresovanih strana u obrazovanju odraslih orijentisano na dugoročno osiguranje i poboljšanje kvaliteta na svim nivoima.

 • Kulturu koja će najdirektnije uticati na obrazovnu praksu kod realizatora obrazovnih aktivnosti i koju neće oblikovati formalne i birokratske procedure.
 • Kulturu koja će razvijati partnerstvo i praksu saradnje, duh profesionalne podrške, stručne razmene, konstruktivne evaluacije.
 • Kulturu koja će promovisati i podržavati princip odozdo na gore odgovornosti samih trenera za kvalitativni doprinos definisanju standarda kvaliteta, ali i odgovornost u njihovom sprovođenju.
 • Kulturu koja će taj doprinos trenera bazirati na analizi procesa učenja, polaznika ali i trenera, oslanjajući se prevashodno na prakse refleksije – samorefleksije trenera i procene kolega.
 • Kulturu koja će podrazumevati neophodnost nacionalne, regionalne i međunarodne saradnje i razmene, kao i neprekidno unapređenje.

Ciljevi

Strateški cilj udruženja je unapređenje kvaliteta obrazovanja odraslih i stvaranje jedinstvenog i kvalitetnog prostora obrazovanja odraslih regiona jugoistočne Evrope, kao i uvećanje sposobnosti organizatora aktivnosti učenja i obrazovanja odraslih Regiona da prate i unapređuju kvalitet usluga koje nude.

Specifični ciljevi Udruženja su:
• Uspostavljanje i razvoj regionalnog standarda stručnih kompetencija trenera.
• Uspostavljanje i razvoj regionalnog sistema akreditacije programa obuke trenera.
• Uspostavljanje i razvoj regionalnog sistema validacije kompetencija trenera.
• Uspostavljanje i razvoj regionalnog sistema sertifikacije trenera.
• Uspostavljanje i razvoj regionalnog sistema osiguranja kvaliteta rada organizatora obrazovanja odraslih.
• Promocija stručnih stavova i širenje stručnih informacija u oblasti učenja i obrazovanja odraslih u regionu.
• Unapređenje regionalne i međunarodne saradnje u oblasti učenja i obrazovanja odraslih.

Organizacija

Principi

Organizaciju udruženja SERTO pre svega definišu PRINCIPI na osnovu kojih su organizatori obrazovanja odraslih udruženi i iz kojih proizilazi njihov odnos sa samim udruženjem:

Razvojnost
Međusobno se obavezujemo da nam je zajednički, kontinuirani, rast i razvoj najvažniji princip saradnje

Transparentnost
Procedura, troškova, zadataka, zahteva, pravila

Partnerstvo
Mi smo na istom nivou, ali imamo različite zadatke, podelili smo uloge i odgovornosti i jasno ih definisali

Poverenje i uvažavanje
Međusobno se uvažavamo, radimo u duhu poverenja, poštujemo dogovore

Podela odgovornosti u Udruženju
Rukovodstvo SERTOOrganizatori obrazovanja odraslih
Upravljanje razvojem sistemaKreiranje obuka
Akreditacija programa obukaOrganizacija obuka
Kontrola kvaliteta realizacije obukaIspitivanje kompetencija
Validacija kompetencijaDoprinos definisanju standarda i procedura
Izdavanje potvrda o kompetencijamaOdgovornost u sprovođenju standarda kvaliteta
Procesiranje žalbi
Regionalna podela odgovornosti
Rukovodstvo SERTONacionalne SERTO kancelarije – regionalni partneri
Upravljanjem razvojem sistemaAkreditacija programa
Validacija kompetencijaKontrola kvaliteta realizacije obuka
Izdavanje potvrda o kompetencijamaProvera dokaza stručne prakse
Podela odgovornosti u Udruženju
Rukovodstvo SERTO
Upravljanje razvojem sistema
Akreditacija programa obuka
Kontrola kvaliteta realizacije obuka
Validacija kompetencija
Izdavanje potvrda o kompetencijama
Procesiranje žalbi
Organizatori obrazovanja odraslih
Kreiranje obuka
Organizacija obuka
Ispitivanje kompetencija
Doprinos definisanju standarda i procedura
Odgovornost u sprovođenju standarda kvaliteta
Regionalna podela odgovornosti
Rukovodstvo SERTO
Upravljanjem razvojem sistema
Validacija kompetencija
Izdavanje potvrda o kompetencijama
Nacionalne SERTO kancelarije – regionalni partneri
Akreditacija programa
Kontrola kvaliteta realizacije obuka
Provera dokaza stručne prakse

Organizaciona struktura

• Skupština
Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja i čine je svi njegovi članovi.

• Upravni odbor
Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Udruženja, ima tri člana, koji se biraju iz reda članova Skupštine. Bira ih i razrešava Skupština.

U aktuelnom sazivu članovi Upravnog odbora su:
 • Dušan Zdravković, Društvo za obrazovanje odraslih, predsednik
 • Prof.dr Katarina Popović, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Mr sc. Aleksandra Parojčić, Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije

• Izvršni direktor
Izvršni direktor Udruženja je inokosni izvršni organ. Imenuje ga i razrešava Upravni odbor. Pozicija izvršnog direktora trenutno je upražnjena.

• Sekretarijat
Sekretarijat Udruženja obavlja administrativne i druge poslove neophodne za realizaciju aktivnosti Udruženja. Sekretarijatom rukovodi izvršni direktor.

• Komisija za kvalitet
Komisija za kvalitet je stručno, savetodavno telo Udruženja, koje prati i analizira realizaciju aktivnosti Udruženja i razvojne tendencije u oblasti učenja i obrazovanja odraslih i pruža Upravnom odboru i Skupštini Udruženja mišljenja i predloge o unapređenju svih ključnih elemenata SERTO sistema kvaliteta. Komisija za kvalitet je i žalbena instanca u slučaju žalbi na odluke Upravnog odbora u postupcima akreditacije programa, validacije kompetencija i izdavanja SERTO Sertifikata i SERTO Diplome. Odluke Komisije za kvalitet u ovim slučajevima obavezujuće su za Upravni odbor. Članove Komisije imenuje i razrešava Upravni odbor. Članovi Komisije za kvalitete su ugledni stručnjaci u oblasti učenja i obrazovanja odraslih. Za člana Komisije za kvalitet može imenovana osoba koja je stekla visoko obrazovanje na akademskim studijama drugog stepena i odgovarajući akademski odnosno stručni naziv u oblasti andragoških odnosno pedagoških nauka i ima najmanje 10 godina radnog iskustva u oblasti učenja i obrazovanja odraslih.

U aktuelnom sazivu članovi Komisije za kvalitet su:
 • Prof.dr Šefika Alibabić, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsednik
 • Prof.dr Zoran Velkovski, Odeljenje za pedagogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje
 • Dr Tanja Možina, Centar za kvalitet u obrazovanju, Andragoški centar Slovenije, Ljubljana
 • Doc.dr Morana Koludrović, Odsek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu

• Savet partnera
Savet partnera je savetodavno telo Udruženja, koje se obrazuje sa zadatkom da Komisiji za kvalitet i organima Udruženja, prilikom definisanja standarda, procedura i praksi koje oblikuje Udruženje, omogući uvid u specifične prakse i iskustva trenera i organizatora u različitim područjima realizacije aktivnosti učenja i obrazovanja odraslih. Savet partnera podnosi predloge za unapređenje osnovnih dokumenata i postupaka Udruženja. Savet partnera čine nacionalne i regionalne reprezentativne institucije, organizacije i udruženja koja u područjima u kojima deluju mogu da prate i podržavaju profesionalizaciju i unapređenje kvaliteta u obrazovanju odraslih. Odluku o prijemu i odluku o prestanku članstva u Savetu partnera donosi Upravni odbor.

• Konferencija trenera
Konferencija trenera je najširi oblik ličnog izjašnjavanja trenera u obrazovanju odraslih o najznačajnijim pitanjima SERTO sistema kvaliteta. Konferencija je i platforma za refleksivnu diskusiju trenera, zajedničku kritičku analizu trenerske prakse i razmenu iskustava. Na Konferenciju trenera mogu učestvovati isključivo treneri sa SERTO Diplomom.

Finansiranje

Sredstva za rad Udruženje obezbeđuje, pre svega, članarinom i naknadama za svoje usluge. Ovo praktično znači da se troškovi Udruženja, pre svega, podmiruju sredstvima trenera i organizatora. I u širem kontekstu shvaćeno „finansiranje“ ukazuje na isto: sistem grade, investiranjem napora i vremena, treneri i organizator. U ishodištu, kvalitet i status Udruženja srazmerni su njihovoj investiciji.

Članstvo

Članovi udruženja SERTO su organizatori obrazovanja odraslih (pravna lica) koji imaju važeći ugovor o akreditaciji programa, odnosno ugovor o akreditaciji organizacije.

Članstvo može biti redovno i pridruženo. Status pridruženog člana organizator stiče potpisivanjem ugovora o akreditaciji programa odnosno potpisivanjem ugovora o akreditaciji organizacije.

Status redovnog člana organizator stiče odlukom Skupštine Udruženja, kojom se konstatuje da su ispunjeni sledeći uslovi za prijem pridruženog člana u redovno članstvo:
• da je organizator proveo najmanje 36 meseci u statusu pridruženog člana,
• da je u periodu pridruženog članstva izvršeno makar jedno nadzorno ocenjivanje akreditovanog programa ili rada akreditovanog organizatora,
• da je organizator aktivno učestvovao u radu Udruženja,
• da je organizator podneo zahtev za prelazak iz pridruženog u redovno članstvo.

Pridruženi član Udruženja ima pravo da:
• učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja,
• učestvuje bez prava odlučivanja na sednicama Skupštine Udruženja,
• daje mišljenja i predloge na sednicama Skupštine Udruženja,
• bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja,
• učestvuje u aktivnostima Udruženja pod posebnim uslovima koja važe za članove Udruženja,
• zahteva tumačenje Statuta.

U dodatku na prava koja ostvaruje pridruženi član, redovni član Udruženja ima pravo i da:
• neposredno učestvuje u odlučivanju na sednicama Skupštine Udruženja, kao i preko organa Udruženja,
• bira i bude biran u organe Udruženja,

Članstvo fizičkih lica u Udruženju može biti redovno i počasno.
Redovni član Udruženja može biti svako punoletno lice aktivno u oblasti učenja i obrazovanja odraslih koje prihvata ciljeve i Statut i aktivno je u radu Udruženja.

Počasni članovi Udruženja su ličnosti velikog ugleda u oblasti učenja i obrazovanja odraslih, koje svojim članstvom doprinose interesima Udruženja i prihvataju ciljeve i Statut. Počasni članovi nemaju pravo odlučivanja i upravljanja u Udruženju.

Redovno i počasno članstvo u Udruženju se fizičkim licima dodeljuje isključivo po pozivu. Predloge za redovne i počasne članove mogu dati postojeći članovi Udruženja na Skupštini Udruženja. Odluku o slanju poziva za učlanjenje i o prijemu fizičkih lica u redovno i počasno članstvo donosi Skupština Udruženja.

Dokumenta

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.“